موسسه مهاد دین و دانش

مجری برگزاری دوره های آموزشی آموزگاران پیش دبستانی و ابتدایی

داراری مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و مورد تائید وزارت آموزش و پرورش

برگزاری دوره های آموزشی متنوع

صدور گواهینامه